Genetická metoda

21.07.2014 16:02

Genetická metoda výuky čtení

* Není žádnou nově objevenou metodou, ani není převzata odnikud ze zahraničí a v žádném případě se nejedná o experiment. Jedná se o efektivní cestu rozvoje čtenářských dovedností.
* Základy této metody položil Josef Kožíšek již v roce 1913. Od roku 1995 se moderní metodikou zabývá PhDr. Jarmila Vágnerová, Csc., která také vydala soubor učebnic a pracovních sešitů.
* Tato metoda je dnes vnímána jako metoda přirozená pro vývoj dítěte, protože děti, které se naučí číst samy (ještě před vstupem na ZŠ), postupují obdobným způsobem.

Odlišnosti genetické metody od „tradiční“ metody analyticko-syntetické

* Děti neskládají jednotlivá písmena ve slabiku a následně pak jednotlivé slabiky do slov jako u klasické analyticko-syntetické metody. U genetické metody žáci sestavují z jednotlivých písmen (hlásek) rovnou celé slovo, tvorba slabik se vynechává.

Genetická metoda:
N-O-H-A = NOHA
Analyticko-syntetická metoda:
N-O = NO
H-A = HA
NO + HA = NOHA

* Nejdříve se učí číst velká tiskací písmena, pak teprve malá tiskací písmena.
* Hned od počátku zapisují děti slova (později věty) velkými tiskacími písmeny. Klasické psaní do písanek je odsunuto až na měsíc listopad - prosinec.

 

Výhody genetické metody výuky čtení

* Lépe vychází z přirozených myšlenkových postupů samotných dětí.
* Navazuje na předškolní věk – děti znají již při vstupu do školy některá písmena velké tiskací abecedy (např. písmena ze svého jména).
* Žáci nejsou zatěžováni čtyřmi znaky jednotlivých písmen najednou (malé a velké, tiskací a psací).
* Psací písmo se učí později, v první části školního roku tak děti nemusí psát náročné tvary písmen.
* Genetická metoda je založena na hláskování slov, což se také výrazně projevuje při psaní. Když dítě píše, vybavuje si postupně jednotlivá písmena, ne slabiky.
* Po pochopení principu genetické metody dokáže dítě zkvalitňovat techniku čtení vlastní činností.
* Mezi nesporné klady patří rychlost nástupu čtení slov, vět a jednoduchých textů. Děti dokážou velmi brzy číst nápisy kolem sebe v běžném životě, což je silným motivačním prostředkem k dalšímu učení.
* Také vnímání obsahu vět je mnohem lepší, od začátku je tak dosaženo čtení s porozuměním.
* Výuka probíhá zábavnou formou: hra na „Marťany“, slovní kopaná…

 

Postup při výuce psaní
Uskutečňuje se ve třech okruzích, které se mohou různě prolínat:

* Cviky na uvolnění ruky – začíná se již druhý den školní docházky a pokračuje se minimálně do poloviny listopadu.
* Procvičování ruky psaním tiskacích písmen a slov do linek pod text v učebnici, na popisovací tabulky či do sešitů nebo na pracovní listy. Zapisování písmen slouží jako pomůcka k nácviku čtení, nejde o precizní trénink písařské dovednosti.
* Psaní psacího písma. Podle metodiky výuky je ideální, když se s nácvikem začne až po probrání všech tiskacích písmen velké i malé abecedy. Díky přepisování tiskacích písmen, textů při čtení, a prodloužením období uvolňovacích cviků má většina žáků už poměrně dobře připravenou ruku pro psaní a to s sebou nese i rychlejší tempo výuky psaní.

Mgr. Kamila Vávrová

(https://www.tygrici.net/2010/07/geneticka-metoda-vyuky-cteni.html)